• Wytyczne dotyczące zdającego podczas przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej (styczeń) 2021r.

   •  

    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
     
    2. Na egzamin nie może przyjść osoba (zdający), jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych,
     albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
    3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
    4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
    5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
    6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
    7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.