• Historia Szkoły

   • Historia szkoły

     

    ROK POWSTANIA SZKOŁY - 1968 ROK

    Na podstawie Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 V 1968 roku, Kuratorium Okręgu Warszawskiego podjęło decyzję o utworzeniu w 1968 roku Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla pracujących Ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego [od 1982 roku - Zespół Szkół Budowlanych]. U podstaw tej decyzji leżała troska ówczesnych władz oświatowych o zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w resorcie budownictwa. Rok powstania szkoły był ściśle uwarunkowany zdarzeniami historycznymi, bowiem był to czas pamiętnych „wydarzeń marcowych”. Sytuacja polityczna w kraju nadawała kierunek nauczania i wychowania w duchu obowiązującej doktryny politycznej.

    1 września 1968 roku na stanowisko dyrektora szkoły został powołany
    mgr Aleksander Kopka. Budynek szkolny zlokalizowano przy
    ul. 17 stycznia 35. W pierwszym roku istnienia szkoły powstała tylko I klasa o specjalności murarz i jako szkoła przyzakładowa Ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego kształciła młodzież dla potrzeb zakładu w liczbie 35 osób. W dalszych latach funkcjonowania szkoły znacznie zwiększyła się liczba specjalności kształcenia oraz liczba uczniów, co spowodowało potrzebę zatrudnienia etatowych nauczycieli i pracowników administracji.

    W roku szkolnym 1971/72 szkoła otrzymuje status samodzielnej placówki oświatowej. Jednocześnie zarządzono przeniesienie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla pracujących Ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego do innej części budynku, również przy ulicy 17 stycznia. Warunki lokalowe uległy znacznej poprawie. Oferta edukacyjna została poszerzona o następujące specjalności: cieśla – posadzkarz, malarz budowlany.

    W 1973 roku otwiera się nowy rozdział w historii szkoły, bowiem zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Kopernika, gdzie wcześniej mieściło się Technikum Przemysłu Spożywczego. Od tego momentu następuje szybki rozwój szkoły we wszystkich obszarach. Zwiększyło się znacznie zatrudnienie pracowników etatowych. W roku szkolnym 1975/76, dzięki staraniom dyrektora A. Kopki, powstaje Technikum Budowlane dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły ZawodowejUtworzono 11 oddziałów, w których naukę rozpoczęło 250 uczniów. Liczne udziały uczniów szkoły w spartakiadach sportowych, turniejach międzyszkolnych np. „Złota Kielnia”, czynach społecznych wypromowały placówkę w środowisku lokalnym.

    1.09.1977 na stanowisko dyrektora szkoły powołany został mgr Waldemar Cieślikiewicz. Wówczas w szkole uczyło się już 300 uczniów.

    Budynek szkoły dotychczas spełniający wymogi lokalowe w momencie zwiększającej się liczby uczniów nie spełniał już wymaganych standardów. Ponadto, stary XIX-wieczny budynek przekazany po Technikum Przemysłu Spożywczego, bardzo wyeksploatowany nie odpowiadał już wymogom współczesnej szkoły. Rada Pedagogiczna wysunęła koncepcję budowy nowego gmachu. Lokalizacja nowej szkoły zaplanowana została przy ulicy Płońskiej. Prace przy budowie nowej szkoły miały być wykonywane przez Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa. Miał to być budynek na miarę XXI wieku, szkoła nowoczesna z odpowiednim zapleczem dydaktycznym. Jednak projekt budowy nie doczekał się realizacji. Załamanie gospodarcze kraju w początkach lat osiemdziesiątych zniweczyło marzenia uczniów i pracowników szkoły.

    Zaistniała sytuacja spowodowała, że dyrekcja szkoły i Kombinat Budowlany w Ciechanowie podjął starania o wykonanie remontu kapitalnego dotychczasowej siedziby szkoły. Na czas remontu została przeniesiona do pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 17 stycznia. W tym czasie nastąpiła kolejna istotna zmiana w dziejach szkoły. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania zmieniono nazwę na Zespół Szkół Budowlanych. Pomimo różnych zawirowań dziejowych w roku szkolnym 1987/1988 powstaje Technikum Energetyczne. Nauka w Technikum Energetycznym kontynuowana była do 1995 roku. Poszerzenie oferty kształcenia znacznie przyczyniło się do szybszego rozwoju szkoły i wzbogacenia jej jakości.

    Wzorem innych szkół w 1989 roku dokonano wyboru patrona szkoły.
    W wyniku rozpisanego konkursu patronem zostaje architekt Stanisław Płoski.

    1 września 1991 roku następuje kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Powołanie otrzymuje mgr Jerzy Brukwicz.

    Do 1994 roku w szkole trwa stabilizacja w procesie kształcenia.

    Rok 1994 przynosi kolejna zmianę. 1 września powstaje Technikum Zawodowe kształcące techników dokumentacji budowlanej [kształcenie w tym zawodzie zakończono w 2005 roku].

    15 maja 1998 roku Zespół Szkół Budowlanych obchodził jubileusz 30-lecia. Z tej okazji przedstawiciele Rady Rodziców ufundowali SZTANDAR. Jego magiczna moc miała symbolizować jedność i siłę w przezwyciężaniu wszelkich trudności.

    Nagle, w roku 2002 organ prowadzący szkołę z niewiadomych powodów podejmuje próbę likwidacji szkoły. Argumentacja tej krzywdzącej dla szkoły, uczniów, pracowników i rodziców decyzji nie przekonuje samych zainteresowanych oraz wzbudza sprzeciw opinii publicznej. Rozpoczęła się rozpaczliwa i zdecydowana walka pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Jedność i siła argumentów zwyciężyła, szkoła pozostała.

    Kolejne lata w wyniku dynamicznych zmian w systemie oświaty powodują wiele zmian organizacyjnych w szkole.

    1 września 2002 roku powstaje Technikum nr 4 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 .

    1 września 2003 roku powstaje IV Liceum Profilowane - kształtowanie środowiska.

    Wraz z powstaniem nowych kierunków nauczania kształtuje się nowa jakość szkoły i dynamiczny rozwój.

    1 stycznia 2006 r. na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych zostaje powołany mgr Sławomir Kubiński. Dzięki staraniom nowego dyrektora szkoła dostała w ramach EFS pracownię komputerową z multimedialnym centrum informatycznym [19 komputerów, serwer, 2 drukarki laserowe, 2 skanery, notebook, rzutnik multimedialny] oraz oddzielne centrum multimedialne usytuowane w bibliotece szkolnej [4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne].

    Intensywna praca dyrekcji promująca szkołę w środowisku i szkołach gimnazjalnych dała widoczne efekty. W Technikum nr 4 utworzono nowe kierunki kształcenia:

    ¨technik drogownictwa

    ¨technik urządzeń sanitarnych.

    ¨technik geodezji

    ¨technik inżynierii środowiska i melioracji

    ¨technik ochrony środowiska

    ¨technik informatyk

    W związku z rozwojem szkoły i powstawaniem nowych kierunków technikum od 1 stycznia 2009 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych.