• Nauczanie hybrydowe w ZST
     • Nauczanie hybrydowe w ZST

     • Po długiej przerwie wracamy do szkoły, na razie na zasadzie podziału na nauczanie stacjonarne i nauczanie zdalne.

       

      I tydzień 17.05.2021-21.05.2021

       

      system stacjonarny (szkoła) klasy:

      IA, IB, II A, II B, IIAg, III A, III B, ITR, I TB, II TBg, II TBRp, III TBR

       

      system zdalny (dom) klasy:

      I TGŚ, II TGŚg, II TGŚp, II TRg, III TGŚ

       

      II tydzień 24.05.2021-28.05.2021

       

      system stacjonarny (szkoła) klasy:

      IA, IB, II A, II B, IIAg, III A, III B,I TGŚ, II TGŚg, II TGŚp, II TRg, III TGŚ

       

      system zdalny (dom) klasy:

      ITR, I TB, II TBg, II TBRp, III TBR

       

      >>>Organizacja zajęć od 17 maja 2021 r.<<<

    • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
     • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     • „Ojczyzna nasza jest już ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu.” – tak głosił manifest sejmowy w związku z uchwaleniem konstytucji w dniu 3 maja 1791r.

      Konstytucja 3 Maja, będąc pierwszą w Europie i drugą na świecie, wprowadzała nowy ład w upadającym państwie polskim, była próbą ratunku kraju. Odcisnęła ogromny ślad w historii naszego narodu, czego wyrazem jest jej coroczne upamiętnianie. W tym roku przypada 230 rocznica tego wydarzenia.

      Ponadto, 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jako jeden z symboli narodowych, zasługuje na szczególny szacunek i poważanie. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz.

            Społeczność naszej szkoły nawet w czasach pandemii pamięta o randze tych świąt. Ze względu na niemożność zorganizowania uroczystego apelu, uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej oraz efektów ich starań. Ponadto, każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

     • Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

     •  

      Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

      Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

      Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna. 
      • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
      • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
      • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.  

      Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

      Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. 

      Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. 

      Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. 

      Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

      Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

      W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 

      Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji i Nauki

      Więcej pod adresem:

     • Akcja "Żonkile" 2021

     • 19 kwietnia 2021 r. biblioteka szkolna oraz nauczyciele historii włączyli się aktywnie w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, upamiętniającą wybuch powstania w getcie warszawskim. Tegoroczne obchody 78. rocznicy były wyjątkowe. Uczciliśmy pamięć powstańców i upamiętniliśmy walczące w nim kobiety. 

      Z tej okazji odbyły się projekcje filmów przygotowanych przez Muzeum POLIN – „Zagłada Żydów”, „Muranów- Dzielnica Północna”, „Nie było żadnej nadziei” oraz przeprowadzono lekcje na temat zagłady Żydów i powstania w getcie warszawskim. Ponadto uczniowie wykonali papierowe żonkile - symbol akcji.

    • Uwaga!!! Dni wolne w maju!!!
     • Uwaga!!! Dni wolne w maju!!!

     • W przyszłym tygodniu w naszej szkole następujace dni są dniami wolnymi od zajeć:

      4 maja (wtorek)

      5 maja (środa)

      6 maja (czwartek)

      7 maja (piątek)

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dotyczy uczniów klasy III A i III B), będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym.
      Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

      Praktyczna nauka zawodu u pracodawców.
      Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

      Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia
      Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji i Nauki

    • Wesołego Alleluja!
     • Wesołego Alleluja!

     • Życzenia świąteczne wyrażone w frmie pięknych i barwnych kartek. Prace wykonane przez utalentowanych uczniów ZST. 
     • Zmiany w funkcjonowaniu Szkoły od 29 marca do 11 kwietnia 2021

     • Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

      Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

      Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

      Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

     • Film o szkole

     • Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie, gdzie kształcimy techników budownictwa, geodezji, ochrony środowiska z elementami kosmetologii, reklamy, a także wielozawodowe klasy branżowe. Oprócz wiedzy rozwijamy pasje i zainteresowania. Mamy największą salę gimnastyczną i wyposażone laboratoria. Szkoła cały czas się rozwija. Obejrzyjcie dzień z życia w NASZEJ SZKOLE.

    • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     • 1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcono pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu. Żołnierzy Wyklętych określa się również „ŻOŁNIERZAMI NIEZŁOMNYMI ” lub „ŻOŁNIERZAMI DRUGIEJ KONSPIRACJI”.

      Dlatego na tę okoliczność uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne.

      Jest to „Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, widziany oczami naszych uczniów, którzy szlifują swoje talenty artystyczne oraz poznają najnowszą historię Polski

    • Pierwszy dzień wiosny
     • Pierwszy dzień wiosny

     • Dziś 21 marca - pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Choć aura za oknami wiosny jeszcze nie zwiastuje, to symbolicznie żegnamy zimę, topiąc marzanny. Tego dnia zazwyczaj większość uczniów opuszczała szkolne mury i wyruszała na poszukiwania wiosny. Dziś jest trochę inaczej, nauka zdalna sprawiła, że pragniemy wrócić do szkoły. Dlatego może załączone fotografie na chwilę przeniosą nas do klas i przypomną o spotkaniach szkolnych. W ten sposób symboliczne pożegnamy zimę, oczekując wiosny i dobrych zmian.

     • XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - regionalny

     • Nowe osiągnięcie w naszej szkole:

      Szymon Karczewski: 4 miejsce drużynowo / 20 miejsce indywidualnie
      Dominik Mroczkowski: 4 miejsce drużynowo
      Piotr Fidurski: 4 miejsce drużynowo

      Konkurencja: XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
      Okręg: regionalny

      Mamy wyniki eliminacji okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych!

      Nasi uczniowie Szymon Karczewski, Piotr Fidurski i Dominik Mroczkowski wywalczyli 4 lokatę dla szkoły (z 12 szkół biorących udział w eliminacjach w Okręgu Warszawskim). Indywidualnie najwyższą lokatę uzyskał Szymon Karczewski z klasy III technikum - zajął 20 lokatę ( było 55 uczestników). Gratulujemy.

     • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

     • 6 marca 2021 roku odbyły się w całej Polsce eliminacje do zawodów centeralnych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Uczniowie technikum budownictwa z naszej szkoły przystąpili do zawodów w Okręgu Warszawskim.  Reprezentowali nas Dominik Mroczkowski, Piotr Fidurski i Szymon Karczewski.

      Gospodarzami zawodów było Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie. W zawodach w Okręgu Warszawskim wzięło udział 57 uczniów z wielu techników budowlanych.

      Udział w olimpiadzie jest zawsze bardzo dobrym sprawdzianem własnych umiejętności i wiedzy oraz szansą na  cenne nagrody i wyróżnienia.

     • Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta

     • W grudniu ubiegłego roku nasza szkoła wzięła udział w Policyjnej Akademii Bezpiecznego Konsumenta. Zadaniem wytypowanych uczniów było nagranie filmu przestrzegającego przed przestępstwami internetowymi.