• Regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 r. w trybie stacjonarnym

    •  

      

      

     Regulamin funkcjonowania

     Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

     im. Stanisława Płoskiego  w Ciechanowie,

     w czasie epidemii Covid-19

     (opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tryb pełny stacjonarny

      od 1 września 2021r.)

      

     I. Pobyt i nauka w szkole

     1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń/ słuchacz zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

      

     1. Uczeń/słuchacz ma mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym przez pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę klasy w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.

      

     1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, w warunkach domowych, uczeń/ słuchacz nie przychodzi do szkoły.

      

     1. Z sali, w której przebywa grupa uczniów/słuchaczy, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.

      

     1. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

      

     1. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.

      

     1. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

      

     1. Obowiązkiem nauczycieli i obsługi jest wietrzyć sale lekcyjne i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      

     1. W salachlekcyjnych, w którychzajęciaprowadząróżninauczyciele, rekomendujesię:

     - zachowanieodległościmiędzystolikiemnauczyciela a ławkamiuczniów/ słuchaczy, co najmniej 1,5 m, chyba, żepomiędzystolikiemnauczyciela a ławkamiuczniów/ słuchaczyznajdujesięprzegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchnistolika,

     - pozostawieniewolnejławki w bezpośrednimsąsiedztwiestolikanauczyciela,

     - przedrozpoczęciemzajęćzdezynfekowaniepowierzchnidotykowejbiurkanauczyciela,

     - w miaręmożliwościograniczenieprzemieszczaniasięnauczycielapomiędzyławkamiuczniów/ słuchaczy,

     - w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

      

      

     1. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie/ słuchacze powinni opuszczać budynek szkoły,  by można było skutecznie przewietrzyć sale lekcyjne.

      

     1. Zaleca się, by podczas przerw, w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie/ słuchacze pozostawali w swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć w ten sposób kontakt dużej grupy uczniów/ słuchaczy na korytarzach szkolnych.

      

     1. O ile to możliwe, zaleca się organizowanie zajęć lekcyjnych jak najczęściej na świeżym powietrzu.

      

     1. Pracownicy obsługi i administracji szkoły powinni zachować dystans w kontaktach z nauczycielami i uczniami/ słuchaczami, co najmniej 1,5 m i  zachować wszelkie  zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

      

     1. Przy drzwiach wejściowych do budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych pracowników placówki wg harmonogramu.

      

     1. Pobyt na terenie szkoły osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

      

     1. W szkole prowadzony jest rejestr interesantów wchodzących do budynku Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego..

      

     1. Uczeń/ słuchacz posiada własne przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym. Uczniowie/słuchacze nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

      

     1. Rodzicemająobowiązekzaopatrzyćdziecko w maseczki do zastosowania w przestrzenipublicznej (zgodnie z aktualnymiprzepisamiprawa) oraz w przestrzeniwspólnejszkoły, gdynie ma możliwościzachowaniadystansu.

      

     1. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

      

     1. Szkoła w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do niedzieli w stałych godzinach  od 6.30 do 15:30.

      

     1. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.

      

      

      

     II.  Higiena, czyszczenie  i dezynfekcja pomieszczeń

      

                                   i  powierzchni

      

     1. Uczniowie/ słuchacze, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, osoby z zewnątrz, wchodzące do budynku szkoły  i do poszczególnych sal mają obowiązek dezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.

      

     1. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują je środkami do dezynfekcji.

      

     1. Obowiązkiem wychowawców i nauczycieli jest przypominanie, by uczniowie/słuchacze regularnie i starannie myli ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,  po powrocie z boiska, po skorzystaniu z toalety.

      

     1. Kierownik administracji szkoły codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników światła.

      

     1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

      

     1. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji.

      

     III. Postępowanie podczas zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

     1.  W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców, podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa  branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

      

      

     IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

      

     1.     Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

      

     1.     W szkole wyznaczone jest izolatorium (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) – pomieszczenie nr 5, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

     3. Nauczyciele i pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinni pozostać w domu i powiadomić dyrektora o swojej nieobecności. Powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym i/lub stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.

      

     4.   W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany do izolatorium ( sala nr 5). Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń.

      

     5.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, jest poddawany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami.

      

     6.Pracownik z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem opuszcza szkołę transportem indywidualnym.  Jeśli nie posiada własnego środka transportu oczekuje na pojazd w izolatorium ( sala nr 5). Na czas oczekiwania na transport ma zapewnioną jednorazową maseczkę.

      

     7.Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      

     V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/słuchacza

      

     1. W przypadku wystąpienia u ucznia/słuchacza podczas zajęć objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, umieścić w izolatorium (sala nr 5) i powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osoby niepełnoletniej) o podejrzeniu choroby.

      

     1. Rodziców/prawnych opiekunów o złym stanie zdrowia ucznia powiadamia wychowawca klasy lub sekretariat szkoły.

      

     1. Uczeń/ słuchacz musi być niezwłocznie odesłany ze szkoły transportem indywidualnym zapewnionym przez rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku ucznia niepełnoletniego) lub inną osobę wskazana przez chorego . Uczeń/ słuchacz oczekuje na transport w izolatorium ( sala nr 5), w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go poprzez zapewnienie dystansu od innych co najmniej 2m. Na czas oczekiwania uczeń ma zapewnioną stałą opiekę osoby dorosłej z zachowaniem środków ostrożności, w tym właściwej odległości.

      

     1. Na czas oczekiwania na transport uczeń/ słuchacz ma zapewnioną jednorazową maseczkę.

      

     1. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej: maseczkę i rękawiczki.

      

                VI. Dodatkowe obowiązki nauczycieli

      

     1.    Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:

     1. zapoznać uczniów / słuchaczy z procedurami funkcjonowania szkoły i zasadami bezpieczeństwa  obowiązującymi w szkole i dlaczego zostały one wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji,
     2. usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
     3.       zadbać o dezynfekcję sprzętu sportowego wykorzystywanego do zajęć,
     4. wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji, podczas przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach,
     5. wyznaczyć dyżurnych do dezynfekcji ławek po zakończeniu zajęć w danej sali lekcyjnej,
     6.       zachęcać uczniów/słuchaczy do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie,
     7.      przypominać uczniom/ słuchaczom, by pozostali w swojej sali, gdy nie można opuszczać budynku szkoły z powodu niesprzyjającej pogody,
     8. przypominać o myciu i dezynfekcji rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
     9. unikać organizowania większych skupisk uczniów/słuchaczy w jednym pomieszczeniu
     10. obserwować uczniów/ słuchaczy podczas zajęć pod kątem ich samopoczucia.

      

     2.     Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, uczniów/słuchaczy, rodziców/upoważnionych przez rodziców opiekunów, prawnych opiekunów i osób trzecich przebywających na terenie szkoły, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

      

      

     VII. Obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów

      

      

     1. Rodzice/ prawni opiekunowie wysyłają do szkoły jedynie zdrowych uczniów.

      

     1. Towarzyszący uczniowi rodzic/opiekun musi być zdrowy.

      

     1. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani pozostawić ucznia w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.

      

     1. Przed wyjściem ucznia z domu do szkoły rodzic/ prawny opiekun powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka. Za stan podgorączkowy uznaję się temperaturę 37,5 stopni.

      

     1. Poruszając się po terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek  nosić maseczkę oraz zachować dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób.

      

     1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonym zakażeniu ucznia i najbliższych członków rodziny chorobą Covid-19, a przede wszystkim o takich decyzjach służb, jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie.

      

     1.    W celu ochrony danych osobowych, praw i godności uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi szkoły, a w przypadku braku kontaktu do sekretariatu placówki.

      

     1. W czasie oczekiwania na:
     1. zakończenie  procedur nadzoru epidemicznego,
     2. zakończenie kwarantanny,
     3. zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19 uczeń   pozostaje pod opieką rodziców/prawnych opiekunów w miejscu zamieszkania.

      

     VIII.  Zasady funkcjonowania szkoły wynikające z jej specyfiki

      

     1. Zajęcia lekcyjne dla uczniów poszczególnych klas odbywają się w salach lekcyjnych zgodnie z tygodniowym planem nauki w szkole.

      

     1. W pracowniach komputerowych przy korzystaniu z klawiatury uczeń zobowiązany jest posiadać rękawiczki jednorazowego użytku lub przed wejściem do sali dezynfekować ręce lub umyć je ciepłą wodą i mydłem.

      

     1. Uczniowie/ słuchacze, których zajęcia odbywają się  w salach na parterze lub na sali gimnastycznej  i w laboratoriach korzystają z wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły od strony boiska, czyli od ul. Małgorzackiej.

      

     1. Uczniowie/słuchacze, których zajęcia odbywają się  w salach na piętrze korzystają z wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły od strony ul. Kopernika.

      

     1. Podczas oddawania odzieży do szatni szkolnej obowiązuje bezwzględne zachowanie dystansu.

      

     1. Wskazane jest, by uczniowie/słuchacze  umieszczali odzież wierzchnią w dużych torbach plastikowych przed podaniem pracownikowi obsługującemu szatnię.

      

     1. Na terenie szkoły, na obszarach wspólnych (korytarze) oraz przy wejściu do sekretariatu,  gabinetu kierownika szkolenia praktycznego, gabinetu pedagoga czy pielęgniarki obowiązuje maseczka zakrywająca nos i usta.

      

     1. W przypadku braku maseczki uczeń/słuchacz zgłasza się po nią do wychowawcy, jednocześnie zobowiązując się do jej oddania następnego dnia. Maseczka musi być nowa, sterylnie zapakowana.

      

     1. W przypadku gdy uczeń/słuchacz ma przeciwwskazania do noszenia maseczki, zobowiązany jest jak najszybciej dostarczyć pisemną informację w tym zakresie do wychowawcy klasy.

      

     1. Do sekretariatu,  gabinetu kierownika szkolenia praktycznego, gabinetu   pedagoga czy pielęgniarki  interesanci wchodzą pojedynczo.

      

     1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która pracuje zgodnie z regulaminem opracowanym  na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS.

      

     1. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą stosowane na ich wniosek rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

      

      

     IX. Uwagi końcowe

      

     1. Obowiązkiem uczniów/słuchaczy, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz osób z zewnątrz jest dbanie o własne bezpieczeństwo, przestrzeganie reżimu sanitarnego i stosowanie się do przepisów zawartych w niniejszym regulaminie.

      

      

      

     Dyrektor szkoły