• Informacje na temat funkcjonowania szkoły podczas zdalnego nauczania od 26 października 2020 roku


    •  Ciechanów, 26-10-2020

      

     Szanowni Państwo

     Zgodnie z

     ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

     przechodzimy na nauczanie zdalne.

      

     Ważne informacje:

     Pracujemy według stałego planu zajęć (zgodnie ze szkolnym rozkładem dzwonków).

      

     Sekretariat, dyrekcja, pedagog , biblioteka , kierownik szkolenia praktycznego  pracują stacjonarnie  w godzinach swojej pracy.

      

     Zajęcia będą organizowane przez nauczyciela przedmiotu w różnych formach stosowanych zamiennie na platformie Classroom ( min 50% lekcji  w formie wideospotkania). Czas trwania zajęć będzie uwzględniał higienę pracy umysłowej ucznia.

     Udział uczniów w zajęciach jest obowiązkowy ( kontaktujemy się głosowo za pomocą mikrofonu; zachęcamy do  korzystania w czasie zajęć z kamerki); nieobecność na lekcji jest jednoznaczna z odpowiednim wpisem w dzienniku zajęć.

      

     Uczniowie szkoły branżowej od poniedziałku są zwolnieni ze świadczenia pracy.

      

     Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły lub z domu.

      

     W związku z liczną absencją chorobową nauczycieli,  niektóre planowe lekcje zostaną odwołane, o czym  wychowawcy będą informować uczniów na bieżąco.

      

     Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizują zajęcia rewalidacyjne w szkole (proszę pozostawać w kontakcie z nauczycielem , w celu ustalenia planu zajęć).

      

     Uczniowie , którzy nie mogą z przyczyn technicznych( lub innych) pracować zdalnie z domu, informują niezwłocznie o tym wychowawców.  Uczniowie będą mieli zorganizowaną naukę zdalną na terenie szkoły (zapewniamy uczniowi dostęp do  komputera).

      

     O kolejnych sprawach będziemy komunikować na bieżąco. Prosimy śledzić informacje pojawiające się w dzienniku elektronicznym, który pozostanie podstawowym środkiem komunikacji.

      

      

      

      Z poważaniem

      

      p.o. dyrektora

      Ewa Krajza