• Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

     •  

      Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

      Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

      Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna. 
      • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
      • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
      • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.  

      Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

      Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. 

      Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. 

      Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. 

      Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

      Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

      W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 

      Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji i Nauki

      Więcej pod adresem:

     • Akcja "Żonkile" 2021

     • 19 kwietnia 2021 r. biblioteka szkolna oraz nauczyciele historii włączyli się aktywnie w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, upamiętniającą wybuch powstania w getcie warszawskim. Tegoroczne obchody 78. rocznicy były wyjątkowe. Uczciliśmy pamięć powstańców i upamiętniliśmy walczące w nim kobiety. 

      Z tej okazji odbyły się projekcje filmów przygotowanych przez Muzeum POLIN – „Zagłada Żydów”, „Muranów- Dzielnica Północna”, „Nie było żadnej nadziei” oraz przeprowadzono lekcje na temat zagłady Żydów i powstania w getcie warszawskim. Ponadto uczniowie wykonali papierowe żonkile - symbol akcji.

    • Uwaga!!! Dni wolne w maju!!!
     • Uwaga!!! Dni wolne w maju!!!

     • W przyszłym tygodniu w naszej szkole następujace dni są dniami wolnymi od zajeć:

      4 maja (wtorek)

      5 maja (środa)

      6 maja (czwartek)

      7 maja (piątek)

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dotyczy uczniów klasy III A i III B), będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym.
      Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

      Praktyczna nauka zawodu u pracodawców.
      Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

      Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia
      Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji i Nauki

    • Wesołego Alleluja!
     • Wesołego Alleluja!

     • Życzenia świąteczne wyrażone w frmie pięknych i barwnych kartek. Prace wykonane przez utalentowanych uczniów ZST.