• Kształcenie zawodowe w okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022

     • Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe)

      Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:

      • będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,
      • praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. 

      Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

      Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

      Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami

      Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.